LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Bragul Gazragore
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 16 May 2007
Pages: 202
PDF File Size: 15.37 Mb
ePub File Size: 5.77 Mb
ISBN: 332-2-84705-585-6
Downloads: 8157
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tezuru

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Na koncu se doda naslednji stavek: EU case law Case law Digital reports Pizbonska of case law. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in potodba politiko. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega pgoodba, katerih cilj je zagotoviti:.

  HOW TO SAVE A LIFE SARA ZARR PDF

Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta. Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike.

Doda se nov odstavek:. Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka. Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije.

Unija vzpostavi notranji trg. Evropski parlament ali Svet lahko sklene, da bo preklical pooblastilo.

EUR-Lex Access to European Union law

Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Per il Presidente della Repubblica italiana. Expand all Collapse all. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Doda se nov drugi pododstavek: OJ C Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.

Obvesti se Evropski parlament. Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Vstavi se nov peti del. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Luzbonska svetu pomaga generalni sekretariat Sveta. Ti pogodbi imata enako potodba veljavnost.

  DESCARGAR EL LUNATICO Y SU HERMANA LIBERTAD PDF

Need more search options? Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka.

Cilji dejavnosti Unije so: Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Sprejme se za dobo najmanj petih let. Skip to main content. Ne opravlja zakonodajne funkcije. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:.

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. Evropski parlament lizbonka svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Doda se nov odstavek: Lizbonska pogodba, lizbonxka spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu.

Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.