EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIJEL GOLEMAN PDF

Geopoetika, paperback. New. Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects. Emocionalna Inteligencija Danijel Goleman. 83 likes. Book.

Author: Zololar Kazragal
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 12 October 2018
Pages: 477
PDF File Size: 5.6 Mb
ePub File Size: 9.99 Mb
ISBN: 752-6-83066-168-3
Downloads: 49126
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigashicage

Roditelji joj se po inju prepirati, ne obra aju i pozornost na njezine suze. Svaka vrst u enja zna i promjene u mozgu, poja avanje sinapti kih veza. To je primjer emocionalne genijalnosti. Kako bi roditelji bili ovako u inkoviti treneri, moraju i sami razmjerno dobro vladati rudimentarnim elementima emocionalne inteligencije.

Pogledao sam pitanja jednom, brzo. Drugi je namjerno planirati ugodne stvari koje e odvu i pozornost.

U tom slu aju, ako ona povi e: Ali ta kruta hijerarhija po ela inteligencjia raspadati osamdesetih godina, pod dvostrukim pritiskom globalizacije i informacijske tehnologije. Carl i Ann svojoj k eri Leslie, kojoj je samo pet godina, pokazuju kako se igra tek kupljena video-igrica. Prema Gottmanovim spoznajama, sljede i je danijrl i pre esto razvod. Arthur Stone i dr.: Autori studije koja se opisuje jesu M.

Vlak se tada zaustavio na Terryjevoj postaji. Robert Levenson i dr.: Neki su bili zabavni – gorila se kupa u kadi ili snimka zaigranog psi a.

Emocionalna inteligencija

Negdje oko sredine ovoga stolje a akademskom psihologijom dominiraju bihevioristi u liku B. Usporedbu podataka u razli itim zemljama na inio je Urie Bronfenbrenner, a objavljena je u knjizi Michaela Lamba i Kathleen Sternberg: Ali tijekom ista ta dva desetlje a, me u crncima je stopa od 53 na Rezultati su bili upravo nevjerojatni: Matilda Crabtree preminula je dvanaest sati kasnije 5. Stephen Nowicki i Marshall Duke: Djevoj ice i umije e agresivnosti: To je razumljivo, s obzirom na lako u kojom se pokre e emocionalni pua koju PTSP omogu uje izazivanjem hiperosjetljivosti amigdalnih sklopova.

  CLINICA Y LABORATORIO BALCELLS PDF

Obitelji su prvi put analizirane kada je jednom djetetu bilo tek pet godina te ponovno kada je to dijete doseglo dob od devet godina. Otkrio je da su, u ranoj mladosti, dje aci koji su poha ali te ajeve kontrole bijesa puno manje ometali nastavu, imali pozitivnije osje aje u vezi sa sobom i bili manje skloni drogama i pi u.

Levinson nudi i emocionalne savjete za osobe koje primaju kritiku. Razgovarat e o tome kako su mogli reagirati. Takva poruka ima suprotan u inak od destruktivnog kritiziranja: Jedan od znakova da je takav repertoar aktiviran jest selektivno pam enje.

A ak i nije bio kriv. Pretjerana i neprimjerena tjeskoba Jednostavno se itavo vrijeme osje am nervoznom i napetom. Martin je sada vidljivo razjaren.

Drugi je savjet kako treba paziti na impuls koji nas navodi na zauzimanje obrambenog stava umjesto na preuzimanje odgovornosti.

Emocionalna inteligencija / Danijel Goleman. – Version details – Trove

Ali u dvadeset sedam slu ajeva kada su tako mogla reagirati zlostavljana djeca, ni jedno od njih za to nije pokazalo ni najmanje zanimanje; prema uplakanom djetetu reagirali su izrazima straha, bijesa ili, poput Martina, fizi kim napadom.

Zbog ega sam tako reagirao? Tako si nemaran i egoisti an! Glavni kandidati i neki od lanova njihovih skupina jesu: Postojanje ili nepostojanje na ina za ispravljanje sukoba klju na je razlika izme u sva a kod parova koji imaju zdrav brak i onih koji vezu okon avaju razvodom U toj fazi mogu suosje ati s neda ama itave jedne skupine, npr.

  DESCARGAR ROUVIERE ANATOMIA HUMANA PDF

Zrcaljenje je termin kojim se neki teoreti ari psihoanalize koriste kako bi ozna ili situaciju u kojoj terapeut prema pacijentu reflektira razumijevanje njegova unutarnjeg gkleman, onako kako to uskla ena majka ini s djetetom.

Howard Gardner i Thomas Hatch: Pesimizam i depresija u djece: Ovaj slu aj zabrinutog pacijenta navodi se u lanku L. Adnijel ekstremnim slu ajevim, to zna i da emocionalna svijest neke osobe posve obuzima, dok za druge jedva da i postoji.

Dok su ispitanici bili pod intenzivnim stresom, razina ATP-a kod njih izrazito je porasla, kao i brzina rada srca i krvni tlak. Najve i problem osoba koje pate od nesanice, zaklju io je Borkovec, emocionalja somatska uzbu enost.

Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki

U vrlo malim koli inama, johimbin blokira djelovanje vrlo specifi nog receptora to ke na neuronu koja prima neurotransmiter koji u uobi ajenim situacijama djeluje kao ko nica katekolamina. Razmotrimo jedan fantasti an primjer suptilnosti kojom emocije prelaze s osobe na osobu. Kognitivne znanstvenike koji su prihvatili ovakav stav zavela su ra unala kao operativni model uma.

Ronald Glaser i Janice Kiecolt- Glaser: U ovom svetskom hitu autor Danijel Goleman, psiholog i doktor harvardskog univerziteta, stavlja emocionalnu inteligenciju EQ iznad racionalne IQ u analizi preduslova za uspeh i srecu dahijel u savremenom drustvu.

Neka djeca, ak dajijel u dobi od etiri godine, ve su svladala osnove: