BOZKURTLARN LM PDF

Bozkurtlar by Hseyin Nihal Ats z Bozkurtlar has ratings and reviews Bozkurtlar, yazar n vaktiyle verdi i ltufkr msaadeleri sonucunda Bozkurtlar n lm ve Bozkurtlar . – | Presenting Author(s): N.R. Mahadevan | Author(s): L.M. Sholl, D. Hwang. Abstract. The abstract for this presentation will be made. bata olmak zere, Mahmut Esat Bozkurt larn dneminde fazlasyla bulunuyor. Falih Rfk Atay da ayn ekilde “Bir nklapnn lm” isimli yazsnda.

Author: Moogurg Mozshura
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 7 September 2006
Pages: 300
PDF File Size: 16.12 Mb
ePub File Size: 8.87 Mb
ISBN: 420-9-53821-491-9
Downloads: 87270
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulukree

Published on Dec View Download 2. Baro Han Beyolu – stanbul Tel.: Eminta Kazm Dinol San. Mart Bu kitap, stanbul Barosu Ynetim Kurulunun kararyla adet baslmtr. Gemi dnemi sonlandryoruz ve yeni bir sayfa ayoruz. Dnemine bir hukuku olarak adn vermi bulunan Mahmut Esat Bozkurt, btn saygnlyla 79 yl boyunca hkmranl-n srdrd. Bu lkede byk bir disiplin yaratt, imdi yeni bir dnem, uygar dnyaya alm ad altnda balyor.

Tam 50 gn sonra 1 Nisan tarihinde yeni bir k yaklacak. Bu k pratikte sizlerin ortaya koyaca stn gayretlerle artacak “. Cumhurbakan Sezer’in Mahmut Esat Bozkurt’un yazd Medeni Yasa’nn gerekelerinin gnmze k tuttu-una iaret ettii belirtilmi; onun: Bu gn daha ok zgrlk istenebiliyorsa, Cumhuriyetin kurulu felsefe-siyle rten almlar tartlabiliyorsa, bunun Atatrk dev-rimlerinin salad zgrlk ortam sayesinde yaplabil-dii unutulmamaldr”.

Topu topu sayfadan oluan Mahmut Esat’n gerekesinin yarsndan ou karlp atl-m, Trk devriminin gerekesi kua benzetilmitir. Bundan be yl nce tasary hazrlamakta olan komisyona zama-nn Adalet Bakan tarafndan ” gerekesindeki dinle il-gili ksmlarn karlmas” buyruunun verildiini bilmeyen yoktur Trk devriminin aydnln bir trl anlamayan ve anlamak istemeyen bu arpk dnceliler, ne yazk ki bu kadarla da yetinmeyerek Meclis krssnden ‘geri zekl’ ve ‘aalk’ deyimlerini de kullanmaktan ekinmemilerdir Hali hazrda Trkiye Cumhuriyetinin mdevven bir Kanunu Medenisi yoktur.

Yalnz, akitlerin kk bir ksmna temas ede-bilen Mecelle vardr. Denilebilir ki; bu ka-nunun ihtiyac hazraya tevafuk eden uyan ancak mad-desidir. Mtebakisi memleketimizin ihtiyacn ifade edemiyecek kadar iptidai bir takm kaidelerden ibaret olduundan tatbik edilmemektedir. Mecellenin kaidesi ve ana hatlar, dindir. Hal-buki, hayat beer, hergn hatt her n esasl tahavvllere ma-ruzdur. Bunun tahavvllerini, yryn hi bir zaman bir nokta tarafndan tesbit etmek ve durdurmak mmkn deildir.

Kanunlar dine mstenit olan devletler ksa bir zaman sonra memleketin ve milletin mutalebelerini tatmin edemezler. Hayat yrr; ihtiyacat sr’atle deiir, din kanunlar, mutlaka ilerle-yen hayatn huzurunda ekilden ve l kelimelerden fazla bir kymet, bir man ifade edemezler. Deimemek, dinler iin bir zarurettir.

Esaslarn dinden alan kanunlar tatbik edil-mekte olduklar camialar nazil olduklar indikleri iptidai de-virlere balarlar ve terakkiyata ilerlemeye mni belli bal m-essir ve miller srasnda bulunurlar.

obzkurtlarn Trk milletinin mukadderatn asr hzr iinde dahi Kurunu Vusta orta a ahkm ve kavaidine raptetmekte, dini layetegayyer ahkmndan mlhem olan ve ulhiyetle daimi temas hlinde bulunan kanunlarmzn en kuvvetli messir olduklarna phe edilmemelidir Dinlerin deimeyen hkmler ifade ettiini, esaslarn dinden alan kanunlarn, uyguland toplumlar indiklari ilkel devirlere balayarak iler-lemeye engel olduklarn sylemek yanl mdr?

Dinlerin sadece vicdan ii olarak kalmasn istemek doru deil midir? Yargtay Bakanvekili Osman irin’in “1. Yargtay Bakan Osman Arslan, konuyla ilgili olarak: Gene, 19 Aralk gnl ve sayl R.

  ACURA TL SERVICE MANUAL PDF

Devrimin bozkurtlar olan Bozkurt’un Trk Devrim Tarihi’nde nemli bir yeri vardr. O’nu anmann ayr bir anlam vardr.

Bozkurt’u atlayarak Trk Devrimi’ni anlayamazsnz. Kimilerine gre o devrimin ‘ideologu’ kimilerine gre ‘bir yanarda’.

Bizzat halka da bokurtlarn onlara da devrimi anlatr. Bu konuma gerekten Trk Devrimini anlatan bir ierik tar. Bozkurt’un fikirlerinin ne kadar salam bir ayaa dayandn grrsnz. Ben diyebilirim ki Trk olmasaydm kendimi dnyann en baht-sz adam sayardm Vefa duy-gusu nasl erdemli insanlarn bir zellii bozkurtlarnn nitelii ise er-demli toplumlarn da vefal olma zorunluluu vardr.

Byk devrimci Mahmut Esat Bozkurttan dn alarak szlerimi tamamlamak istiyo-rum. Hepinizi saygyla selamlyorum “. Veli Deveciolu’nun, Mahmut Esat Bozkurt ‘u ilk nce nerede tandn aklayan konumas, bu byk insann haklarn korunmasyla ilgili konularda ne kadar hassas ve vicdan sahibi olduunu gsterdiinden, deinmeden geemiyeceiz.

Savcl grevine balamak zere 31 Austos gn il-eye gittiini akladktan sonraki olaylar yle anlatyor: Baktm kitabn ba tarafnda, Mahmut Esat Bozkurt’un savclara genelgesi var. Nasl he-yecanlandm, baladm okumaya, iinizde bilemiyenleriniz olabilir. Ben isterseniz ksaca bir bozkuurtlarn edeyim. Meri kysnda alan Trk kylsnn, sa-bann bozkurtoarn Trk kylsnn ve bu vatanda en kk bir hakszla maruz olan insalarmzdan, Bingl dalarnn kuytularnda, ssz kuytularnda nafakasn bekleyen k-szlere kadar herkesin herkesin gz yandan siz sorumlu-sunuz!

Bingl dalarn ssz kuytularnda yaayan kszlerin gz yalarndan ben sorumluymuum.

Nihal Atsz – Bozkurtlarn lm – horozz.net

Birden aklma geldi ki, kap ak ben de orada savcym. Hemen kalktm, kapy kapattm ve ki-litledim. Biraz sonra kendime gelince gzlerimin yan sildim. Tekrar atm, ite Mahmut Esat Bey’i o byk hukukuyu, o idealist insan, o gerekten herkesin hayranlk duymas gere-ken drstlkte byk kahraman, ben ite ilk kez byle tan-dm.

Aradan krk be yl gibi, bir mr saylabilecek kadar uzun zaman geti. Ama hl o n hi unutamam Mahmut Esat Bozkurt’un Cumhuriyet Savclarna genelgesi, panel tutananda ksmen yanl yer aldndan, dorusu, gene Deveciolu’nun Cumhuriyet gazetesinin 24 Austos gnl saysnda kan bir yaz-snda yazd gibi: Meri kylarnda alan Trk kylsnn kaybolan sapann-dan tutunuz da, bu vatanda yaayanlarn urayaca en ufak bir hakszlktan, hatta Bingl dalarnn ssz kuytularnda bekleyen kszlerin gz yalarndan siz sorumlusunuz”.

Doaldr ki, kendi ynetim kadrosunu da. Bylece liderin evresinde kadroyu oluturan yneticiler sayesinde, devrimler tabana yaylr ve geni halk kitlelerince zmse-nir. Liderin geni grll ve devrim kadrolarnn anlay ereve-sinde giriilen zverili aba sayesinde halk, devrime balanr. Yaplan kkl reformlar ve getirilen yeni kurumlar halk nezdinde itibar grr. Kemalist devrimin gereklemesinde Mustafa Kemal Atatrk’n dehas nde gelir. O’nun sayesindedir ki, asrlardr imparatorlukla ynetilen, padiahn dudaklarndan kan bir ift szle insanlara hk-mettii bu topraklara, Cumhuriyet ynetim ekli olarak yerlemi, “akl dinden, bilim inantan syrlarak” laiklik devlet ynetimince temel ilke olarak benimsenmitir.

Kukusuz laikliin yerlemesi hi de kolay olmamtr.

Atatrk’n ve yakn evresinin bandan beri aklnda olan “laiklik,” ilk anayasada yer alamam, toplumun alma sreci dnlerek bir sre beklenil-mitir. Cumhuriyet’in ilanndan be yl sonra yani ylnda Ana-yasa’dan, devletin dini blm karlmtr. Laiklik szcnn Ana-yasa’ya girmesi daha sonralara, ylna denk gelir. Klk kyafetten toplumsal dzene dek laikliin gerekleri toplumca her alanda hissedilmeye balanm ve kk bir aznlk dnda top-lumda geni kabul grmtr.

Cumhuriyet’i kuranlarn en nemsedik-leri konu hukukta laikliin biran nce gereklemesiydi. Cumhuriyet Savclar Meri kylarnda alan Trk kylsnn kaybolan sapanlarndan tutunuzda, bu yurtta yaayanlarn urayacaklar en ufak bir hakszlktan, hatta Bingl dalarnn ssz kuytularnda nafakalarn bekleyen kszlerin gzyalarndan siz sorumlusunuz! Kadnn tankl geri plandayd. Mirasta erkek bir pay alyorsa, kadn bunun yarsn alabiliyordu.

  BOCIO TOXICO NODULAR PDF

Erkein boanma hakk vard. Hatta tek szckle “Bool” diyerek bu hakkn kullanyordu. Bunu yapt zaman kimse erkein yakasna yapamyor, bata onca yllk kars olmak zere hi kimse erkee bu hareketinin hesabn soramyordu. Kadn, eriat bozkrtlarn bir gerei olarak bir bana ya babasnn evine dnyordu, ya da keli-menin tam anlamyla ortada kalyordu. Laikliin toplum nazarnda benimsendiinin en nemli kant, Cumhuriyetle gelen Medeni Yasann kabulyd.

Cumhuriyet aydnlan-mas, hukuk devrimi ve nihayet Trk Medeni Yasas denince akla ilkin Atatrk gelir. Peki, kimdi bu Bozkurt?. Cumhuriyetin kurulmasyla birlikte, mecliste milletvekili olur ve fikrinde her zaman var olan hukuk devrimini gerekletirmek iin esiz bir abaya giriir. Esat Bozkurt adnda gen bir Adalet Bakan temsil eder. Bozkurt bizzat kendisi tarafndan hazrlanan savunma sayesinde bu davay kazanr. Ve Mustafa Kemal Atatrk tarafndan kendisine bu davada geen ge-minin ad olan Bozkurt, soyad olarak verilir.

Bozkurt’un nemli bozkutrlarn kukusuz ki bu kadarla snrl deil-dir. Yukarda da belirttiimiz gibi er’i hukuk kurallarndan oluturul-mu Mecelle yerine, svire’den alnan Trk Medeni Yasas’nn Trk Hukuk sistemine uydurulmas da onun bozkudtlarn abalaryla gerekleir.

Onun Trk Medeni Yasasnn nszne yazd metin, yalnzca Atatrk devrimlerinin kuramsal zn oluturmaz ayn zamanda laikliin gerekliliini de vurgular. Hibir uygar ulus byle bir inan evresinde kalmam ve yaamn gereklerine uygun hareketle zaman zaman ken-dini balayan gelenek ve grenekleri ykmakta duraklamamtr.

Trk Medeni Yasas’nn Trkiye Cumhuriyeti’nde uygulama ortam bulamayaca dncesi sakattr.

Nihal Atsz – Bozkurtlarn lm – – [PDF Document]

Bu tez, Trk Ulusunun uygarlk yeteneine sahip bulunmadn belirten bir mantk dizisine varlma-syla sonulanabilir. Kazm Kolcuolu 17 ann tamamen tersidir. Trk yenileme tarihi tank tutularak denilebilir ki, Trk Ulusu yzylmzn gereklerine uygun olarak vcuda getirilen kabul edilebilir ve salam ve akl ve zek ile yorulmu yeniliklerden hibirine kar kmamtr.

Bu srenin ok ksa olduunu ileri sren ve svire’de bile 4 yllk gei dneminin ngrld-n dine dayal hukuk sisteminin kolay kolay deitirilmeyeceini ne srenlere kar da Trk Hukukularna gvendiini ve bu gven ve inanla alt aylk srenin yeterli olacan bildirmitir. Medeni yasay srasyla, dier temel yasalar izlemitir.

Yusuf Ziya Orta, onun iin svire dalarndan Anadolu dalarna silah omuzda koan hukuk dok-toru diyerek tanmlamakta, ve vatan hududundan fikir hududuna dek her cephede dve dve elinde kalemle yaama veda ettiini vurgu-lamtr.

MAHMUT ESAT BOZKURT Ansna Armaan

Bozkurt’un zerinde durduu adalk konusunun ne derece nemli olduu gnmzde yaanan kimi olaylardan aka grnmektedir. Bu altn deerindeki satrlar, bugn de geerliliini korur. Ancak gnmzde Cumhuriyet Aydnlanmasndan rahatsz olan evrelerin homurtularn da duymazlktan gelemeyiz.

Aydnlanma dev-rimini gerekletirenler bugnk manzaray grseler ne dnrlerdi acaba? Kadnlarn mecellede ad yoktu.

Posted in Art